Homesbook Factoring McGouldrick's Pool and Sports Bar

Caernarfon Town Matchday Information

All at the club are eagerly anticipating Saturday’s SPFL Trust Trophy tie against Caernarfon Town and we look forward to welcoming the staff, players and supporters of our guests travelling from Wales.

Mae pawb yn y clwb yn edrych ymlaen yn eiddgar at gêm Tlws Ymddiriedolaeth SPFL dydd Sadwrn yn erbyn Caernarfon ac edrychwn ymlaen at groesawu staff, chwaraewyr a chefnogwyr ein gwesteion sy’n teithio o Gymru.

Kick-off: 3pm

Result: If the match ends in a draw after 90 minutes, the winner will be decided by a penalty shoot-out.

Tickets: Season Passes are not valid for this match. Tickets are available to purchase in advance from the Ticket Store or the TicketCo Wallet app priced at £12 Over-18s/£6 Under-18s. Tickets will also be available to purchase from the Clyde Office (to the left of the Main Doors) but supporters are strongly encouraged to purchase online in advance to avoid queues. 

Live Stream: For those unable to attend in person, the match will be streamed live worldwide (including UK and Ireland). Stream access can be purchased through the Ticket Store.

Hospitality: Hospitality places can be booked up until Friday night, priced at £79 per person (£69 for Season Pass holders). You can view details of what is included in the package here, and book your place through the Club Shop

Stadium Entry: All supporters should enter via turnstiles 1-3 on the right (south-west corner) of the Main Stand or via the Main Door through the Fanzone. Please have your ticket ready for scanning before entering the turnstile.

Seating Arrangements: Home supporters will be seated in Sections C – J of the Main Stand. Please note that the back 2 rows of Section GF are reserved only for Gold Season Pass holders and hospitality. Away supporters will be seated in Sections A and B to the left of the Main Stand.

Fanzone: The Fanzone will be open for home and away supporters from 12.30pm. Access can be gained by entering through the Main Doors. The area includes a pool table, a free kids arcade area and multiple TVs. Hot food and a range of alcoholic and non alcoholic drinks as well as teas and coffees are available, with pints of lager costing just £3. Clyde FC will receive a share of the sales from the Fanzone and we encourage all fans to support this new facility. The early kick off will be shown live on TV.

Kiosks: Food kiosks are located at pitch level at both ends of the main stand from 2pm until 4.15pm. Please note that kiosks accept cash only.

Getting Here: Click here for details of how to get to New Douglas Park by car, bus or train.

Car Parking: Main Stand car parking is reserved for Executive Club members and Gold Season Pass holders who can park anywhere within this area. To upgrade your Season Pass visit the online shop. There is ample free car parking available in the underground car park on Auchinraith Avenue next to the stadium or at the SLC car park on Caird Street.

Club Shop: The Club Shop will be open in the Fanzone from 2pm.

The Clyde View: A reduced 16-page edition of the the club’s award-winning matchday programme (issue 6a) will be on sale, priced at £2.


Cic gyntaf: 3pm

Canlyniad: Os daw’r gêm i ben mewn gêm gyfartal ar ôl 90 munud, bydd yr enillydd yn cael ei benderfynu gan giciau o’r smotyn.

Tocynnau: Mae tocynnau ar gael i’w prynu ymlaen llaw o’r Storfa Docynnau neu ap TicketCo Wallet am £12 i rai dros 18/£6 i rai dan 18 oed. Bydd tocynnau hefyd ar gael i’w prynu o Swyddfa Clyde (i’r chwith o’r Prif Ddrysau) ond anogir cefnogwyr yn gryf i brynu ar-lein ymlaen llaw er mwyn osgoi ciwiau.

Ffrwd Fyw: I’r rhai na allant fynychu’n bersonol, bydd y gêm yn cael ei ffrydio’n fyw ledled y byd (gan gynnwys y DU ac Iwerddon). Gellir prynu mynediad i’r ffrwd trwy’r Storfa Docynnau.

Lletygarwch: Gellir archebu lleoedd lletygarwch hyd at nos Wener, am £79 y pen (£69 i ddeiliaid Tocyn Tymor). Gallwch weld manylion yr hyn sydd yn y pecyn yma, ac archebu eich lle drwy Siop y Clwb.

Mynediad i’r Stadiwm: Dylai pob cefnogwr fynd i mewn trwy gatiau tro 1-3 ar y dde (cornel dde-orllewinol) y Prif Stand neu drwy’r Prif Ddrws drwy’r Ardal Ffan. Sicrhewch fod eich tocyn yn barod i’w sganio cyn mynd i mewn i’r gamfa dro.

Trefniadau Eistedd: Bydd cefnogwyr cartref yn eistedd yn Adrannau C – J o’r Brif Eisteddle. Sylwch mai dim ond ar gyfer deiliaid Tocyn Tymor Aur a lletygarwch y cedwir y 2 res gefn o Adran GF. Bydd cefnogwyr oddi cartref yn eistedd yn Adrannau A a B i’r chwith o’r Prif Eisteddle.

Fanzone: Bydd y Fanzone ar agor i gefnogwyr cartref ac oddi cartref o 12.30pm. Gellir cael mynediad trwy fynd i mewn trwy’r Prif Ddrysau. Mae’r ardal yn cynnwys bwrdd pŵl, ardal arcêd i blant am ddim a setiau teledu lluosog. Mae bwyd poeth ac amrywiaeth o ddiodydd alcoholig a di-alcohol yn ogystal â the a choffi ar gael, gyda pheintiau o lager yn costio £3 yn unig. Bydd Clyde FC yn derbyn cyfran o’r gwerthiant gan y Fanzone ac rydym yn annog yr holl gefnogwyr i gefnogi’r cyfleuster newydd hwn. Bydd y gic gyntaf gynnar yn cael ei dangos yn fyw ar y teledu.

Ciosgau: Lleolir ciosgau bwyd ar lefel y cae ar ddau ben y prif stondin o 2pm tan 4.15pm. Sylwch fod ciosgau yn derbyn arian parod yn unig.

Cyrraedd Yma: Cliciwch yma am fanylion ar sut i gyrraedd Parc Douglas Newydd mewn car, bws neu drên.

Parcio Ceir: Mae maes parcio’r Prif Eisteddle wedi’i gadw ar gyfer aelodau’r Clwb Gweithredol a deiliaid Tocyn Tymor Aur sy’n gallu parcio unrhyw le yn yr ardal hon. I uwchraddio eich Tocyn Tymor ewch i’r siop ar-lein. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ar gael yn y maes parcio tanddaearol ar Auchinraith Avenue wrth ymyl y stadiwm neu ym maes parcio SLC ar Stryd Caird.

Siop y Clwb: Bydd Siop y Clwb ar agor yn y Fanzone o 2pm.

The Clyde View: Bydd rhifyn 16 tudalen gostyngol o raglen gêm arobryn y clwb (rhifyn 6a) ar werth, am £2.